Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

ZGROMADZENIA SIÓSTR MISJONAREK

APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (Pallotynki)

Św. Wincenty Pallotti

( 1795 – 1850 )

Urodził się w Rzymie 21 kwietnia 1795 r. Tu mieszkał, uczył się, pracował. Tu też w 1818 r. otrzymał upragnione święcenia kapłańskie.

HISTORIA:

Św. Wincenty Pallotti w roku 1838 w Rzymie wezwał apostolsko nastawione kobiety do współpracy w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Zgromadzenie od momentu swego powstania należy do centralnej części Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, ma ten sam cel, te same duchowe zasady i te same apostolskie zadania. Jest międzynarodowym instytutem apostolskim na prawie papieskim, którego członkinie związane są ślubami. Bóg powołał nas do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, abyśmy naśladowały Jezusa Apostoła Ojca Przedwiecznego (Jednorodzonego Syna posłanego przez Ojca Przedwiecznego) w Bogu poświęconym życiu zakonnym i brały udział w Jego zbawczym posłannictwie w Kościele. Celem naszym jako Pallotynek jest dla większej chwały Bożej ożywiać, pogłębiać i rozszerzać wiarę, wzmacniać nadzieję i zapalać miłość między ludźmi. Chcemy wśród chrześcijan budzić świadomość ich apostolskiego powołania i przyczyniać się do tego, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. (por. Zasady Życia 6-10).

Charyzmat:

Racją istnienia każdej wspólnoty jest cel oraz zadania, które sobie stawia. Im przejrzyściej są one sformułowane, tym łatwiej w historii dostrzec, a w teraźniejszości zachować specyfikę danej grupy. Świadomość własnej odrębności pozwala członkom tego zespołu na ukierunkowaną koncentrację sił duchowych i dobór odpowiednich środków działania.


Ojcowie Soboru Watykańskiego II wezwali Kongregacje zakonne do jasnego określenia status quo w kontekście realizowanego charyzmatu: Jest rzeczą korzystną dla samego Kościoła, żeby instytuty miały swój odrębny charakter i własne zadania. Należy więc wiernie rozeznawać i zachowywać ducha i właściwe zamiary Założycieli, jak również zdrowe tradycje, bo wszystko to stanowi dziedziczną własność każdego instytutu . Od wierności charyzmatowi poszczególnych wspólnot zależy skuteczność ewangelizacji w wymiarze powszechnym. Chęć niewyróżniania się w sposobie życia i działania prowadziłaby do wielkiego zubożenia Kościoła  głosił Jan Paweł II.


Co zatem wyróżnia Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego spośród mnóstwa istniejących w Kościele instytutów życia konsekrowanego?


Najogólniej można by powiedzieć: tajemnica charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, jednego z wielkich współczesnych apostołów Chrystusa. Siostry pallotynki jako członkinie centralnej części Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego mają te same zasady duchowe, te same cele i zadania, jakie charakteryzują całe prekursorskie Dzieło Założyciela, czyli: (…) starać się o pomnażanie środków duchowych i doczesnych, koniecznych i stosownych do ożywiania wśród katolików wiary świętej oraz rozpalania miłości i krzewienia ich w każdej części świata, aby rychlej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz .


Szczególnym charyzmatem Pallottiego było ponowne odkrycie i ukazanie powszechnego powołania wszystkich chrześcijan do apostolstwa, stąd naszym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie.

Dom Prowincjalny:

http://www.pallotynki.pl

 

ul. Płońska 20, sk.pocz. 100, 03-700 Warszawa,

tel.: +48 (22) 679 63 43, fax: 679 12 54

Рrzełożona Prowincjalna: S. M. Turecka Bernadetta

 

Dom na terenie Archidiecezji:

GRÓDEK

S. LUDWIKA (Jastrzębska Elżbieta) – настоятелька

S. TERESA (Grażul Teresa)

+38 (067) 747 35 30