Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (Sercanki bezhabitowe)

Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, popularnie zwane SERCANKAMI, zostało założone 8 grudnia 1885 r. przez bł. O. Honorata Koźmińskiego i Matkę Paulę Malecką. 

Jest to Zgromadzenie bezhabitowe - siostry nie noszą stroju zakonnego. 
Dlaczego? 
Założenie Zgromadzenia i jego rozwój przypada na okres zaborów Polski. Sytuacja Kościoła była wówczas złożona i trudna: rząd carski dokonał na ziemiach polskich prawie całkowitej likwidacji klasztorów, zamknął wszystkie nowicjaty i zakazał przyjmowania nowych kandydatów. Bł. Honorat miał głębokie przekonanie, że życie zakonne jest dziełem Boga, a więc nie może być zniszczone, lecz powinno zmienić formę. Natchniony szczególną łaską Bożą odkrył w Ewangelii świętej model ukrytego życia zakonnego. 
Uzasadnieniem ukrycia jest przykład Jezusa, który przez długie lata prowadził w Nazarecie życie nikomu nie znane jako Syn cieśli. 
Podobny przykład dała Matka Boża, która prowadziła życie proste, ukrywając swoje wybranie. Na tych podstawach O. Honorat oparł zasady życia zakonnego - bezhabitowego. 

Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1930 roku. 

Celem Zgromadzenia jest chwała Boża, troska o zbawienie własne i bliźnich, a charyzmatem - naśladowanie Chrystusa w miłowaniu dzieci i młodzieży. 
Z charyzmatu Zgromadzenia wypływa jego zadanie - praca opiekuńczo-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. Dlatego do Sióstr Sercanek O. Honorat kierował przede wszystkim nauczycielki. 
Siostry miały apostołować w środowisku nauczycielskim, wychowawczym i rodzinnym, które jest niezwykle ważne dla Kościoła i społeczeństwa, aby przepoić je duchem prawdziwie chrześcijańskim. Początkowo działalność apostolska skierowana była na tereny Cesarstwa Rosyjskiego, aż po Syberię, a od 1923 roku na tereny Polski. 
Godło Zgromadzenia

Godło jest wizytówką Zgromadzenia. Wyraża ono najważniejsze treści naszego życia - duchowość i charyzmat. Ważna jest wymowa każdego elementu. Z godła wynikają zadania jakie otrzymałyśmy od O. Honorata. 

  • Niepokalane Serce Maryi - płonie ogniem miłości ku Bogu i ludziom, pokazuje nasze zadanie„Rozniecać w sercach ogień miłości Bożej dla przywrócenia pierwotnej gorliwości.” Wyrażają to też nasze hasła:
    „Święte i miłościwe Serce Maryi Matki Bożej módl się za nami aby się serca nasze zapaliły Boską miłością, którą ty gorejesz. 
    „Wezwała nas Maryja do uczczenia Serca Swego i do rozpalenia serc ludzkich miłością Jego.”

    Mamy„przez nauczanie i wpływ duchowy przeciwdziałać obojętności religijnej przez rozbudzanie ducha pobożności”  to zadanie powierzył nam O. Honorat.
Nasze hasło: 

"Serce Maryi ucieczką naszą"

Pozdrowienie: 

"Niech będzie pochwalone Najświętsze Serce Pana Jezusa 
- przez Serce Matki naszej Maryi 
Cześć Sercu Maryi - od nas i od całego świata"


Powyższe hasła i wezwania są używane na co dzień w Zgromadzeniu Sióstr Sercanek i wiele mówi o naszej Maryjnej duchowości. Jej źródło tkwi w testamencie Jezusa, który umierając na Krzyżu zwócił się do Jana: "Oto Matka Twoja" i w ten sposób dał nam wszystkim Maryję za Matkę. 
W naszej formacji, pracy opiekuńczo - wychowawczej wśród dzieci i mlodzieży oraz w codziennym życiu staramy się na nowo odczytywać co to znaczy, że Maryja jest naszą Matką, a my Jej córkami.
Nasze czasy, to era Serca Maryi, to wiek wypełnienia obietnic fatimskich, Papieża Fatimy - Jana Pawła II. Istnieje zapowiedź, że teraz nastąpi wielki kult Serca Maryi, że dokona się odrodzenie świata przez młodzież żyjącą Bogiem. 
Czekamy na to, pragniemy, by miłosierne Serce Boga i Serce Maryi zakrólowało nad światem, by zostało zniszczone wszelkie zło a dobroć i miłość zajaśniała wszystkim i prowadziła do nieba. Nasi Założyciele pouczali Siostry, aby czerpały wprost z Niepokalanego Serca Maryi miłość, dobroć i miłosierdzie, by niosły te skarby do serc potrzebujących, szczególnie do dzieci i młodzieży. 

Naśladując Chrystusa Boga - Człowieka ubogiego, pokornego, posłusznego i ukrzyżowanego przyjmujemy Ewangelię jako najwyższą regułę życia tak, jak czynił to św. Franciszek z Asyżu. Za Jego przykładem szerzymy wśród ludzi przesłanie Pokoju i Dobra. Czerpiemy z wielkiego bogactwa duchowości franciszkańskiej i ciągle na nowo odkrywamy prawdziwą radość. 
 

Kontakt:

 
Dom generalny:
 
ul. Honorata Koźmińskiego 6, 25-420 Nowe Miasto,

tel.: +48 (48) 674 10 84, fax: +48 (48) 674 17 50

Przełożona generalna: S. Jakoniuk Teresa

Wikariat Wschodni:

Siostra Wikaria: S. Saganiwska Ludmiła

Przełożona wikariatu: S. Mergut Maria

 
Dom na terenie Archidiecezji:

LWÓW
 

вул. Барвінських, 15, Львів, 79010

+38 (096) 395 91 23

тел.:+38 (032) 260-03-94


S. PIA (Kuc Ołena) - przełożona

S. TERESA (Biła Anna)

+38 (096) 395 91 23